L’hort com a comunitat

L’hort és una comunitat constituïda en forma d’associació sense ànim de lucre: Associació Hort Mira-sol, de la qual en formen part totes les persones a les quals s’ha adjudicat el conreu d’una parcel·la, bé sigui en condició de sòcies o de beneficiàries. La participació a l’Hort es realitza a través d’Unitats de cultiu (UC), integrades per la persona titular (sòcia) i fins a un màxim de 15 beneficiaris, i formant un grup organitzat en la pràctica del conreu ecològic.

L’Associació és l’encarregada de gestionar l’Hort de forma autònoma, vetllant en tot moment pel bon funcionament de l’espai, per la participació activa dels seus membres i per l’autosuficiència econòmica de l’activitat. El projecte busca l’autoresponsabilització i l’apoderament dels participants, així com enfortir socialment el barri.

El funcionament de l’associació es planteja a partir de criteris de democràcia, horitzontalitat i transparència i s’estructura d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Codi Civil de Catalunya (llibre III), i es regeix per una Assemblea que es reuneix com a mínim un cop al trimestre i s’organitza en diverses comissions de treball i un grup node; la finalitat d’aquests òrgans és l’organització i desenvolupament dels diferents aspectes que concorren en l’ús i la gestió de l’hort comunitari.

Imprimir

Els membres d’aquesta entitat, més enllà del cultiu de la parcel·la que els hi ha estat concedida, formen part de les dinàmiques col·lectives de pràctica i formació d’horticultura ecològica i disposen del dret i del deure de participar de forma proactiva en les activitats i tasques necessàries per al bon funcionament de l’Associació. A diferència d’altres experiències d’horts urbans, i amb l’objectiu de fomentar la cohesió de la comunitat, dins del recinte d’un hort comunal on cultivar col·lectivament el que cada temporada s’estableix, i on desenvolupar els cursos i formacions d’aprenentatge que es decideixen conjuntament.

Per procurar un bon funcionament del projecte l’Associació s’ha dotat d’un marc de consens, el Reglament intern, on es defineixen els aspectes relatius a l’activitat agroecològica, la participació i la convivència i el règim econòmic. Tots els membres de l’Associació es comprometen a respectar el Reglament intern i els Estatuts de l’Associació, com a condició ineludible de participació i permanència a l’Associació. Són condicions essencials de permanència en condició de persona sòcia de l’Associació les següents premisses:

. Activitat agroecològica. Les persones que formen part de l’hort han de treballar personalment les parcel·les que tinguin concedida en tota la seva extensió i durant les diferents temporades de l’any.

. Participació. Les persones que formen part de l’hort han de participar de forma proactiva en les activitats i tasques necessàries per al bon funcionament de l’Associació, assistint a les assembles i formant part d’una o més comissions de treball.

. Contribució econòmica. Les persones que formen part de l’hort tenen el deure de fer-se càrrec de les despeses de l’Associació que s’hagin aprovat en el Pressupost anual a través de les quotes que se’n derivin.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La comunitat | Modalitats de participació | Reglament intern