L’hort com a comunitat

L’hort és una comunitat constituïda en forma d’associació sense ànim de lucre, Associació Hort Mira-sol, de la qual en formen part totes les persones a les quals s’ha adjudicat el conreu d’una parcel·la, bé sigui en condició de sòcies o de beneficiàries. La participació en l’Hort en realitza a través d’Unitats de cultiu (UC), integrades per la persona titular (sòcia) i fins un màxim de 15 beneficiaris, i formant un grup organitzat en la pràctica del conreu ecològic.

L’Associació és l’encarregada de gestionar l’hort amb un quasi total grau d’autonomia, vetllant en tot moment pel bon funcionament de l’espai, per la participació activa dels seus membres i per l’autosuficiència econòmica de l’activitat. En aquest sentit, el projecte s’ha basat en un procés d’autoresponsabilització que ha apoderat als participants i ha enfortit socialment el barri, esdevenint un model replicable en altres indrets del municipi per quan la seva existència no suposa noves càrregues per l’administració local més enllà de l’impuls inicial.

El funcionament de l’associació es planteja a partir de criteris de democràcia, horitzontalitat i transparència, s’estructura d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Codi Civil de Catalunya (llibre III), i es regeix per una Assemblea que es reuneix com a mínim un cop al trimestre i s’organitza en 10 comissions de treball i 1 comissió transversal, el grup node; la finalitat d’aquests òrgans és l’organització i desenvolupament dels diferents aspectes que concorren en l’ús i la gestió de l’hort comunitari.

Imprimir

Els membres d’aquesta entitat, més enllà del cultiu de la parcel·la que els hi ha estat concedida, formen part de les dinàmiques col·lectives de pràctica i formació d’horticultura ecològica i disposen del dret i del deure de participar de forma proactiva en les activitats i tasques necessàries per al bon funcionament de l’Associació. A diferència d’altres experiències d’horts urbans, i amb l’objectiu de fomentar la cohesió de la comunitat, dins del recinte d’un hort comunal on cultivar col·lectivament el que cada temporada s’estableix, i on desenvolupar els cursos i formacions d’aprenentatge que es decideixen conjuntament.

Per procurar un bon funcionament del projecte l’Associació s’ha dotat d’un marc de consens, el Reglament intern, on es defineixen els aspectes relatius a l’activitat agroecològica, la participació i la convivència i el règim econòmic. Tots els membres de l’Associació han de respectar el contingut al Reglament intern i als Estatuts de l’Associació, com a condició ineludible de permanència a l’Associació. Són condicions essencials de permanència en condició de persona sòcia de l’Associació les següents premisses:

  • Activitat agroecològica. Les persones que formen part de l’hort han de treballar personalment les parcel·les que tinguin concedida en tota la seva extensió i durant les diferents temporades de l’any.
  • Participació. Les persones que formen part de l’hort han de participar de forma proactiva en les activitats i tasques necessàries per al bon funcionament de l’Associació, assistint a les assembles i formant part d’una o més comissions de treball.
  • Contribució econòmica. Les persones que formen part de l’hort tenen el deure de fer-se càrrec de les despeses de l’Associació que s’hagin aprovat en el Pressupost anual a través de les quotes que se’n derivin.

Com a projecte pilot d’horts de gestió comunitaria, les sessions de formació de l’associació i les dinàmiques assembleàries i de les comissions de treball es poden obrir a la participació puntual d’altres entitats o col·lectius que hagin mostrat interès en engegar un nou projecte en el marc del programa municipal d’horts, amb l’exclusiva finalitat que l’experiència de l’hort de Mira-sol sigui transferible a altres col·lectius i respectant sempre la plena autonomia de l’Associació.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La comunitat | Modalitats de participació | Reglament intern